Ekonomi

Piyasadan haberler

ISYAT… Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3.,5.,8.,10.,12. ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru Kurul’un 09.02.2021 tarih, E12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, ilişikte yer alan Ana Sözleşme tadil tasarısı SPK tarafından aynen onaylanmıştır.

TTRAK… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirket iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

AFYON… Şirketin Esas Sözleşmesinin 6 ve 11’inci maddelerinin değiştirilmesi için 03.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilecektir. Söz konusu değişiklik, alınan izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

CIMSA… Şirketin Esas Sözleşmesinin 6 ve 9’uncu maddelerinin değiştirilmesi için 03.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilecektir. Söz konusu değişiklik, alınan izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

FROTO… Yönetim Kurulu 13 Ocak 2021 tarihli kararında Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla değiştirilmesi için ve sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre güncellenmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren ekli yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Ekli esas sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu’na 12/02/2021’de başvuru yapılmıştır.

FRIGO… Frigo-Pak Gıda Mad.San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu;Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na çıkartılmasına,Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl için geçerli olacağına dair düzenlemeye de uygun olarak ilgili tüm değişikliklerin yapılarak şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin bu amaçlarla tadil edilmesine,Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve T.C.Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına,SPK ve Bakanlık izinlerinin alınmasını takiben tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,Oybirliği ile karar vermiştir.

EUKYO… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.12.2019 tarihli 2019/65 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen 38.308- TL tutarındaki idari para cezasına karşı 17.02.2020 tarihinde Ankara 13.İdare Mahkemesine 2020/421 Esas No ile itirazda bulunulan davanın ,30.11.2020 tarihinde reddine karar verildiği bilgisi SPK’nun 08.02.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilen yazılarıyla bildirilmiştir.

AVGYO… Şirketin 72.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 39.600.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %55 oranında artırılarak 111.600.000 TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, SPK’nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı bülteninde duyurulmuştur. Günlük Bülten 15/02/21

KARSN… Şirketin 17 Haziran 2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile; SPK tarafından tesis edilen İdari İşlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davada verilen usulden red Kararının Yönetim Kurulumuzun ilgili Kararı uyarınca temyiz edildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Temyiz talebimiz üzerine, Danıştay 13. Dairesi’nce İlk Derece Mahkemesi’nin davanın usulden reddine ilişkin Kararının usul hükümlerine uygun olmaması nedeniyle bozulmasına ve Kararın bozulan kısmı hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş olduğu; SPK tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu ancak Danıştay 13. Dairesi’nin Kararı ile SPK’nın karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği; dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne gönderilmesi akabinde ve Şirketimiz adına açılan davanın yeniden görülmesi sonucunda; Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, 2018 / 887 K. sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı Kararının, temyiz yolu açık olmak üzere, iptaline karar verildiği; Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2018 / 887 K. sayılı kararına karşı SPK tarafından temyiz yasa yoluna başvurulduğu ve söz konusu temyiz başvurusunun Danıştay 13. Dairesi’nin 2018/2340 E. sayılı dosyası nezdinde incelenerek, 2019/398 K. sayılı karar ile SPK’nın temyiz isteminin reddine ve Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2017/2082 E., 2018/887 K. sayılı kararının onanmasına karar verildiği, SPK’nın verilen karara karşı karar düzeltme yoluna başvurduğu özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştu. Danıştay 13. Dairesi’nce SPK’nın karar düzeltme talebinin reddedildiği öğrenilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı Kararının iptaline ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, 2018 / 887 K. sayılı kararı kesinleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

ESEN… Şirketin, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Şirketin 11.02.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Snl Enerji Ürt. San. Ve Tic. A.Ş., Ysf Enerji Urt. San. Ve Tic A.Ş., Margün 13 Enerji Ürt. San. Ve Tic. A.Ş., Margün 1 Enerji San. ve Tic. A.Ş., Saf Akçe Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş. ve Ulus Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş.şirketleri Agah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı altında birleşmiş olup Agah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin birleşme sonrası nakden ödenmiş sermayesi 77.000.000 TL olmuş ve 12.02.2021 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

HLGYO… Şirketin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ile Marmara Metal Mamulleri Ticaret A.Ş. arasında, Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 642 Ada 4 parsel ve 632 Ada 12 parselde kayıtlı arsalar üzerinde geliştirilecek “Dilovası Sanayi Merkezi Projesi” için, %50 – %50 gelir paylaşımlı olacak şekilde, “arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi” imzalanmıştır. IHYAY… Yönetim Kurulu (12.02.2021) yapmış olduğu toplantısında;Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Nureddin Yağcı’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmekte olan Sayın Ukaşe Gümüşer’in Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak görev yapmasına, Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,Karar verilmiştir.

TAMFA … Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.’nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 27/01/2021 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 350.000.000.-TL tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

HEKTS… Şirketin 12.02.2021 tarihinde ve 11 Numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında;Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölüm görevlisi olan Mehmet TEKSOY’ un bu görevinden ayrılması dolayısıyla yerine, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak Uğur AKBAŞ’ ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

SMART… Şirketin “İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör” pozisyonuna 1 Mart 2021 itibariyle göreve başlamak üzere Sn. Barış Karabudak getirilmiştir. AVISA… Şirket Finans & Muhasebe Grup Müdürü olarak görevini sürdüren Sn. Zeliha Ersen Altınok, Yönetim Kurulunun 12.02.2021 tarihli kararı ile Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı olarak atanmasına karar verilmiştir.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayını takiben, gerekli atamanın yapılacağı kamuoyuna duyurulur.

DAGI … Şirket, Emaar Square Mall Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve eticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 75 olmuştur.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı